Material Queen / 拜金女王

Material Queen / 拜金女王
Cast:
Lynn Hung, VanNess Wu, Daniel Chan, Jessie Chiang, Harry Zhang, Annie Chen, Na Wei Xun, Meng Fan Gui, Lin Mei Xiu, Qu Zhong Heng, He Wen Hui, David Chen, Yang Li Yin, Linda Liu
Genre:Romance
Episodes:22
Year:2011-06-17
Description:
Episodes: