Blazing Courage / 火線任務

Blazing Courage / 火線任務
Cast:
Lan Cheng Long, Joseph Chang, Pang Yong Zhi, Ady An, Gina Lin, Yi Zheng, Yang Qian Pei, Li Tian Zhu, Danson Tang, Liang Jia Rong, Xu Qiong Yun, Zhong Xin Ling
Genre:Action, Romance
Episodes:
Year:2004-09-12
Description:
Episodes: