KO One / 終極一班

KO One / 終極一班
Cast:
Jiro Wang, Calvin Chen, Aaron Yan, Danson Tang, Stephanie Lee, Sunnie Huang, Zhang Hao Ming, Cai Yi Zhen, Cai Han Cen, Gong Ji An, Xie He Xian, Lu Jian Yu, Ke Tian Bei, Wang Huai Xuan, Xu Zhi Yan, Chen Zhen Wei, Li Yi Hua, Wang Qiao Zheng, Melody, Ba Ge, Hsia Ching Ting, Ye Hui Zhi, Jian Han Zhong, Na Wei Xun, Chen Bo Zheng, A Jiao, Huang Wan Bo, Li Jie Sheng, Liu Er Jin, Deng An Ning, Huang Hong Sheng, Figaro Ceng Shao Zong, Yang Jie Mei, Qian De Men, Li Bing Yi, Zhang Bo Han, Wu Chun, Zhang Yi Jie, Fang Bo Hua, Chen Xiao Fu, Chen De Xiu, Qiu Yi Hong, Deng Hua Dun, Li Ming Han, Cai Ming Xun
Genre:School, Comedy, Fantasy, Action
Episodes:21
Year:2005-11-26
Description:
Episodes: