Mr. Fighting / 格鬥天王

Mr. Fighting / 格鬥天王
Cast:
Tony Sun, Zax Wang, Esther Liu, Joanne Zeng, Tang Jia Hao, Fang Cen, Ai Wei, Doris Lai, Lin Mei Xiu, Lua Bei An, Liu Xu Hao, Kenny Zhou, Tai Yi, Edward Huang, Darren, Zhao Shun
Genre:Action, Romance
Episodes:20
Year:2005
Description:
Episodes: