Prince turns into Frog / 王子變青蛙

Prince turns into Frog / 王子變青蛙
Cast:
Ming Dao, Sam Wang, Chen Qiao En, Joyce Zhao, Gino, Su Li Xin, Wang Juan, Li Dai Ling, Huang Yu Rong, Zhao Shun, Cheng Bo Ren, Anthony, Yun Zhong Yue, Lu Man Yin, Qiu Long Jie, Na Wei Xun, Hu Pei Wei, Yang Hao, Yan Xing Shu, Jacky Zhu, Sun Xing, Hu Kang Xing, Renzo Liu, Zhong Xin Ling, Xiang Bo Tao, Sonia Sui
Genre:Romance, Comedy
Episodes:30
Year:2005-06-05
Description:
Episodes: