Mean Girl Ah Chu / 惡女阿楚

Mean Girl Ah Chu / 惡女阿楚
Cast:
Joanne Zeng, Sam Wang, Chen Yi, Genie Zhuo, Gu Bao Ming, Liang Zhe, Billie, Zhang Ke Fan, Wang Li Ren, Gao Ming Wei, Ge Lei, Xie Zheng Hao, Chen Wen Xiang, Lu Man Yin, Hu Kang Xing, Guo Ding Wen, Ya Li, Ban Tie Xiang, Xiang Bo Tao
Genre:Romance, Comedy
Episodes:24
Year:2007-08-17
Description:
Episodes: