Pandamen / 熊貓人

Pandamen / 熊貓人
Cast:
Yuhao Zhan, Devon Song, Jessie Chiang, Tang Yan, Wang Jing, Guo Yao Zhong, Jay Chou, Jerry Yan, Wilber Pan, Eric Tsang, Vincent Fang, Jiu Kong, Will Liu
Genre:Sci-Fi, Romance, Action
Episodes:20
Year:2010-02-05
Description:
Episodes: