The Emperor's Harem / 后宫

The Emperor's Harem / 后宫
Cast:
Ady An, Feng Shao Feng, Tavia Yeung, Patrick Tam, Lv Yi, Jiang Yi, He Sai Fei, Chen Sha Li, Liu Ting Yu, Liu Na Ping, Li Ying, Yue Yao Li, Du Jun Ze
Genre:Romance, Historical Fiction
Episodes:46
Year:2011-11-06
Description:
Episodes: