KO One II / 終極一班2

KO One II / 終極一班2
Cast:
Jiro Wang, Ceng Pei Ci, Xu Ming Jie, Lin Zi Hong, Xiao Hou, Zhang Hao Ming, Wang Yi Wen, Huang Ren De, Erica Liu, Hsia Ching Ting, Ye Yong Tang, Jian Han Zhong, Na Wei Xun
Genre:Romance, Fantasy, Action
Episodes:30
Year:2012-12-26
Description:
Episodes: