Summer Fever / 戀夏38℃

Summer Fever / 戀夏38℃
Cast:
George Hu, Wu Ying Jie, Wang Rui, Yuan Xin Yu, Jay Shih, Yang Zi Shan, Lin Zong Ren, Lin Mei Zhao, Zhang Xiu Qing, Akio Chen
Genre:Romance
Episodes:30
Year:2012-10-31
Description:
Episodes: